Leefbaarometer - online informatie over de leefbaarheid in alle buurten en wijken

Welkom

Met behulp van de Leefbaarometer kan de leefbaarheid in alle bewoonde wijken, buurten en straten in Nederland gemonitord worden. De Leefbaarometer laat zien hoe de situatie van de leefbaarheid er is en hoe die zich in de afgelopen jaren heeft ontwikkeld. Hiermee biedt de Leefbaarometer informatie voor beleidsvoorbereiding, -bijsturing en -evaluatie voor verschillende partijen die betrokken zijn bij de leefbaarheid van wijken en buurten.

Leefbaarometer geactualiseerd met data 2022 en nieuw analyse-instrument Vroegsignalering

In de Leefbaarometer zijn de data van 2022 verwerkt. Achterliggende gegevens zijn te downloaden via ‘open data’ in de bovenstaande menubalk. Verder zal begin 2024 de website worden aangepast aan de rijkshuisstijl-eisen en ook zo veel als mogelijk aan de daarvoor geldende (digi)toegankelijkheidseisen.

In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is een nieuw analyse-instrument ontwikkeld om een verslechtering van de leefbaarheid in wijken en buurten in een vroeg stadium te kunnen herkennen. Dit 'Vroegsignalerings'-instrument wordt voor het eerst in 2024 ingezet. Aan maximaal 15 gemeenten wordt in 2024 de mogelijkheid geboden om hieraan deel te nemen. N.B. Inmiddels is het maximum aantal deelnemers bereikt en is het helaas niet meer mogelijk om aan deze ronde (meting 2022) mee te doen Klik hier voor meer informatie.

Analyserapport ‘Leefbaarheid in Nederland 2022' binnenkort beschikbaar

Op grond van de uitkomsten van de Leefbaarometer 2022 verschijnt binnenkort het analyserapport. In dit (tweejaarlijkse) rapport wordt de ontwikkeling van de leefbaarheid in Nederland beschreven zoals die wordt gemeten met de Leefbaarometer. De nadruk ligt op de meest recente ontwikkeling: tussen 2020 en 2022. Er wordt ingegaan op de algemene trend, verschillen tussen typen gemeenten en op de ontwikkelingen in gebieden met een gunstige of juist ongunstige leefbaarheid. Ook komt een aantal verdiepende thema’s aan bod. Zodra het rapport met een bijbehorende brief door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan de Tweede Kamer is aangeboden, zullen die op de website worden geplaatst.

Lees verder over de Leefbaarometer...


Maak een selectie en bekijk de kaart

U kunt ervoor kiezen om de leefbaarheidssituatie op een bepaald meetjaar in te zien, of de leefbaarheidsontwikkeling in een bepaalde periode.

U kunt de leefbaarheid op verschillende ruimtelijke schaalniveaus bekijken. Zo kunt u in een kaart de gemiddelde leefbaarheid per 100x100 meter grid, buurt, wijk, 4 positie postcode of gemeente inzien. Ook kunt u ervoor kiezen om de schaalafhankelijke kaart te activeren. In dat geval bepaalt de computer het meest logische schaalniveau afhankelijk van het zoomniveau avn de kaart.

U kunt ervoor kiezen om de leefbaarheidssituatie per meetjaar in te zien, of de leefbaarheidsontwikkeling in verschillende periodes. Voor de schaalafhankelijke kaart is alleen het jaar 2014 beschikbaar.

Ter oriëntatie kunt u een referentiekaart over de leefbaarheidskaart leggen. Zo kunt u beter zien hoe de gemeentegrenzen, 4 positie poscodegrenzen, wijkgrenzen of buurtgrenzen lopen. Ook kunt u de oorspronkelijke 40 wijken accentueren..

U kunt aangeven van welke gemeente, woonplaats, wijk, buurt, postcode of straat u de leefbaarheid wilt inzien.
Als locatievoorzieningen op uw apparaat aan staan en de browser/app toegang tot locatievoorzieningen heeft, kunt u ervoor kiezen om de leefbaarheid op uw huidige locatie te tonen.Laatste nieuws

Laatste publicaties